Published On: 24 de gener de 2020|Categories: Actes culturals, Actes socials|

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020

De conformitat amb el que està previst en els Estatuts de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya es convoca pel President de l’Agrupació a tots els socis a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc a la Seu Social de l’Agrupació el dissabte 15 de febrer a les 18:00 hores en única convocatòria, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

  • Lectura per a la seva aprovació si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del exercici anterior.
  • Informe del President.
  • Informe de les Vocalies.
  • Lectura i exàmen de l’estat general de comptes. Estudi i aprobació si s’escau, del pressupost general i el seu finançament per a l’exercici del 2020.
  • Renovació de càrrecs: Secretari i Tresorer.
  • Precs i preguntes.

 

La reunió dels Consells Consultiu i Tècnic serà el dia 15 de febrer de 2020 a les 17.00 h.

     Vist i plau

El Secretari                               El President

 Josep Blanch                            Josep Guindo

Més Noticies

Més Noticies