Published On: 15 de gener de 2021|Categories: Notícies Socis|

Convocatòria d’Assemblea General

25 de de gener de 2021

Ateses les circumstàncies excepcionals que no ens permeten reunir-nos al local de l’Agrupació i de conformitat amb allò previst en els Estatuts de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, es convoca pel President de l’Agrupació a tots els socis/es a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que es realitzarà per videoconferència el dissabte sis de febrer de 2021 a les 18.00 hores en convocatòria única.
ORDRE DEL DIA
• Lectura per a la seva aprovació si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del exercici anterior.
• Informe del President.
• Informe de les Vocalies.
• Lectura i examen de l’estat general de comptes. Estudi i aprovació si escau, del pressupost general i el seu finançament per a l’exercici del 2021.
• Renovació de càrrecs: President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i resta de vocalies.
• Lliurament de premis del Concurs del Confinament i de les plaques a socis de 20 i 50 anys d’antiguitat.
• Precs i preguntes.

La reunió del Consell Consultiu i Tècnic es realitzarà el dissabte dia 6 de febrer a les 17.00 h
mitjançant la plataforma zoom.
Revisa el teu correu per a trobar l’enllaç a la reunió dels Consells i de la nostra assemblea.

Consell Directiu

Peu de foto