Primera. – És vostè major de 16 anys?

Necessitem que confirmi que és major de 16 anys, si no ho fos li preguem que no ens remeti dades personals de cap classe ni faci ús de les nostres xarxes socials.

Això té la raó de ser perquè entenem que hauries de demanar un consentiment exprés a la teva família per demanar informació o realitzar cap aportació a les nostres xarxes i, a més, la normativa de protecció de dades estableix un nivell de protecció superior pel fet de tenir dades de menors de aquesta edat, ens veiem obligats a assegurar-nos que vostè és, almenys, major de 16 anys.

Segona. – La nostra Associació. Responsable del tractament.

La nostra Associació sense ànim de lucre és diu AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE CATALUNYA i és la responsable de les dades personals que vostè pugui haver deixat en els possibles formularis de la nostra web www.afc.cat, així com les que vostès ens ha fet arribar per demanar informació, o com a soci, com a proveïdor, professional o encarregat del tractament.

Les dades l’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE CATALUNYA són:

NIF: G58329152

Direcció: CARRER DEL DUC 14 PRAL, 08002 BARCELONA – (Espanya)

Telèfon: 933 016 581

Correu electrònic: afc@afc.cat

Tercera. – L’encarregat del tractament. Com fer ús dels seus drets?.

Com volem facilitar els seus drets, l’informem que hem posat a la seva disposició la següent adreça de correu electrònic específica per a tot allò, no només per exercir els seus drets, que tingui a veure amb la protecció de les seves dades: rgpd@afc.cat

En aquest correu li atendrà l’encarregat del tractament. Hem habilitat una persona membre de l’empresa i que, recolzat per professionals externs en protecció de dades, realitzarà les tasques que corresponen a l’encarregat del tractament amb les garanties que marca la llei.

Així quan vostè vulgui fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, d’oblit, de limitació i de portabilitat, podrà fer-ho sol·licitant-los a través d’aquest correu amb la forma que després li exposarem.

Quarta. – A vostè li afecta la nostra política de privacitat?

És molt probable que no, ja que no de tot aquell que consulta la nostra pàgina web ens cedeix dades personals. En qualsevol cas, li agradarà saber que tractarem les seves dades amb la cura deguda, de manera professional i complint les obligacions que el nou RGPD ha imposat a totes les empreses i institucions.

Sí l’afectarà sí vostè ens ha cedit algun dels seus dades personals. Aquestes dades són les que li hem sol·licitat expressament en els formularis que apareixen a la nostra pàgina web o en paper per demanar informació o per inscriure’s a la nostre associació i que són únicament les estrictament necessàries perquè complim amb allò que ens sol·licita.

En qualsevol cas, sempre li demanarem que accepti la nostra política de privacitat que trobarà resumida al costat del formulari o íntegrament aquí en aquesta pàgina.

En resum, l’afecta si ens cedeix dades personals com el seu nom, telèfon, etc., si no, no.

Cinquena. – Quines dades personals tenim, licitud del tractament i quina és la finalitat de la seva cessió?

La resposta és molt senzilla, les dades personals que tenim de vostè són les que vostè ens ha cedit i ha autoritzat el seu ús expressament en els diferents formularis.

Aquestes dades vostè els ha cedit perquè li informem dels nostres serveis, de les nostres quotes d’associat, dels seus drets i deures com a tal, etc. o sigui tot el relacionat amb les finalitats de la nostra associació que apareix als nostres estatuts en el seu article 2: “Els fins de l’Associació són la promoció de les manifestacions cíviques, artístiques i culturals i difondre-les entre el públic en general i especialment fomentar l’art de la fotografia en els seus aspectes artístics, científics i els seus derivats.”, i per les que vostè demana informació i vol ser soci de la nostra entitat, i els seus accessoris en relació a aquestes finalitats (cobrar quotes de socis, comptabilitat de la nostra agrupació, facturar, etc.).

La finalitat és, per tant, la de portar a efecte tot allò que vostè ens ha requerit i contestar-li, o realitzar-lo, d’acord amb el que vostè ens ha demanat. Per a això és molt probable que hàgim de cedir-los les dades a tercers ja que la nostra associació per si sola no podria atendre tan bé com es mereix i comptem, a part de amb els nostres treballadors, amb tercers que ens ajuden a que vostè tingui el millor servei del que puguem disposar.

Sisena. Cessió a tercers. No cessió internacional de dades.

Com ja li hem exposat, és probable que, per al compliment del contracte encomanat per vostè, haguem de cedir les seves dades a tercers. En qualsevol cas, això no és un problema ja que els nostres contractes de privacitat amb aquests tercers garanteixen que les seves dades, sense el seu consentiment exprés, siguin utilitzats fora de la finalitat per als que vostè els va cedir. Fora d’això, llevat de les obligacions legals, no es cediran les dades a tercers.

La nostra associació AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE CATALUNYA compta amb empreses o particulars que col·laboren per tal que la gestió i els seus serveis oferts als socis segueixin uns alts estàndards de qualitat.

En cap cas es cediran les dades a empreses de tercers països i encara menys les d’aquells països que no es consideren segurs d’acord l’AEPD.

Setena. – Quins són els seus drets i com es poden exercitar?

Dret d’Accés: Art. 15 RGPD. Té vostè dret a saber si estem tractant les seves dades, perquè els estem tractant, si els cedim a tercers i a qui, el termini previst de conservació de les seves dades, a rectificar, suprimir o limitar les seves dades, és a dir, davant de qui o com fer valer els seus drets i, en general, tot el que tingui relació amb les seves dades estrictes i no vulnerin cap norma.

Dret de Rectificació: Art 16 RGPD: “L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin. Tenint en compte les finalitats del tractament, l’interessat té dret que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional. ”

Dret de Supressió: Art. 17 RGPD:” L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió de les dades personals que li concerneixin … “. S’ha de tenir present que hi ha una sèrie d’obligacions legals, com, per exemple, davant la Hisenda Pública que obliga a mantenir dades personals per un termini determinat.

Dret a la limitació del tractament: Art. 18 RGPD. Vostè podrà demanar que es limiti l’ús de les seves dades personals amb les excepcions legals i sota les circumstàncies que recull aquest article. En general, haurà d’imperar la lògica. No podrà vostè demanar-nos, per exemple, que fem una factura sense el seu NIF o que no tinguem les seves dades personals per fer-li soci.

Dret a la portabilitat de les dades: Art. 20 RGPD. «1. L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable … “tot això en les circumstàncies descrites en aquest article que bàsicament ho permeten si és proporcionat, si és àgil, si no perjudica tercers i sempre que no infringeixin ni aquest ni cap altre precepte. És molt probable que aquest article aquest referit principalment a les companyies telefòniques i és de difícil encaix en la nostra associació que tindrà de vostè les mínimes dades possibles i necessàries i que no sembla que tingui sentit portar les seves dades a un altre associació fotogràfica?

Dret d’oposició: Art. 21 RGPD. Vostè pot oposar a que les seves dades siguin tractades i podrà exercitar els seus drets, però, recordi què és molt probable que no puguem evitar el tractament de les seves dades a efectes administratius i fiscals ja que hi ha una sèrie de lleis que ens obliguen a identificar-lo. En l’apartat tercer ja li vam indicar on havia d’exercir: a través del nostre correu electrònic rgpd@afc.cat on, en el menor temps possible (ens hem imposat una setmana per realitzar la contestació), atendrem les seves reclamacions. Només li demanem que faci una petició clara i expressa del que pretén i que l’acompanyi d’una còpia del seu DNI i, si actua en nom d’una empresa, també d’una còpia de l’apoderament o raó de la seva representació.

Vuitena. – Quant de temps haurem seves dades?

La contestació més senzilla és la més evident: mentre seguim tenint una relació seguirem tenint les teves dades. Si aconseguim que estiguis content amb els nostres serveis com associat i segueixes dintre de la nostre associació el que no té sentit és que esborrem les teves dades i te’ls tornem a demanar, una i altre vegada, no només és molest per a vostè, sinó que no és coherent amb una actuació mínimament professional. D’altra banda, si vostè només ens ha demanat una informació, l’hem donada però no ha arribat a ser vostè soci nostre, en un termini de 12 mesos esborrarem les seves dades sempre que una obligació legal no ens ho impedeixi.

En resum, llevat obligacions legals i que segueixi sent client nostre procedirem a esborrar les seves dades en un període màxim de 12 mesos.

Novena. – Dades de navegació.

Les cookies només pretenen afavorir la navegació i en entrar a la pàgina web se li fa coneixedor de la seva existència i se li demana que les accepti. No farem cap utilització de les dades de navegació que pugui posar en perill les seves dades personals o li puguin identificar i, recordeu, mai cedirem les seves dades a tercers fora de la finalitat per als quals van ser recollits i cedits per vostè de forma expressa.

Desena. – Adaptació i canvis.

La política de privacitat que vostè està llegint està subjecta als canvis que es derivin de les modificacions legislatives, així com del nostre intent d’anar millorant-la sempre a favor seu i per evitar possibles fuites o cessions no consentides a tercers. Per a qualsevol assumpte, dubte o suggeriment relacionat amb aquesta política recordi que té accessible les 24 hores nostre correu electrònic rgpd@afc.cat i sempre té dret a realitzar la reclamació que consideri pertinent davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf