CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2022

De conformitat amb el que està previst en els Estatuts de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya es convoca a tots els socis/es a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc a la Seu Social de l’Agrupació el divendres 18 de febrer a les 18.00 hores en convocatòria única.

ORDRE DEL DIA

• Lectura per a la seva aprovació si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del exercici anterior
• Informe del President
• Balanç de les activitats de les vocalies en el curs passat i informe de la Comissió del Centenari
• Tancament econòmic del exercici 2021 i previsions pel 2022
• Els canvis produïts al Consell
• Lliurament dels premis dels TO de l’any 2021 i les plaques als socis dels 20 i 50 anys d’antiguitat respectivament.
• Precs i Preguntes

CONFORME

El Secretari / Joan Rué

El President / Pere M. Puigdollers

Barcelona, 3 de febrer de 2022

18/02/2022
18:00 — 20:00 (2h)

Agrupació Fotogràfica de Catalunya