Published On: 7 de setembre de 2021|Categories: Notícies Socis|

La millora dels debats en les valoracions de fotografia i la regulació entre socis a l’AFC: pautes a considerar.

Justificació

En algunes reunions del curs passat s’han donat situacions de debat que no han estat a l’alçada del que tots els socis i sòcies esperem de les trobades de l’AFC. Això ha portat al Consell Directiu a reflexionar sobre com millorar els debats i les eventuals contraposicions de valors en el debat fotogràfic. D’aquí que es proposin uns criteris bàsics i unes pautes que hem de convenir en respectar tot assumint que la participació en qualsevol activitat i reunions implica el coneixement del que segueix, així com el compromís de respectar-ho i assumir-ne les conseqüències, en cas de no fer-ho.

Criteris bàsics i pautes que hem de convenir en respectar

  • Quant als criteris,
  • Tots els assistents als Grup de Zoom són iguals: ningú en sap més que els altres ni és millor fotògraf. Tothom pot participar, fer els comentaris i crítiques que cregui convenients, ensenyar les fotos que vulgui o explicar temes que puguin tenir interès i tothom ha de ser escoltat amb atenció i respecte.
  • El moderador, pel fet de ser-ho, regula la reunió, dona els torns de paraula i, en última instància, decideix de quins temes es parla i en quin ordre. Llevat d’aquestes funcions, no té cap altre privilegi.
  • En participar, assumim la crítica constructiva i respectuosa, independentment del cas que en puguem fer. Qui no sigui capaç de tolerar cap crítica, hauria d’abstenir-se d’intervenir i d’ensenyar les seves fotos.
  • Assumim també el principi de reciprocitat. Qui participi del debat crític sobre les fotos d’altres haurà de mostrar també les seves.
  • Partim del màxim respecte en els comentaris envers el treball d’altres. Això no suposa que no es puguin criticar les fotos que algú ensenyi, fins i tot criticar-les amb duresa, però tota crítica cal que sigui respectuosa i constructiva, és adir, argumentada. Amb tot, cal estar alerta sobre el sentit de l’humor en els comentaris. No tothom en té el mateix i determinades intervencions són susceptibles de ser interpretades malament.

Quant a les pautes considerem que, amb la voluntat de tothom d’aprendre de la crítica mútua, cal adoptar-ne algunes que permetin anàlisi argumentats en el fet fotogràfic. Sovint, la manca de criteris d’anàlisi compartida genera debats massa genèrics i estèrils, pel que fa a aprendre dels altres.

Per això assumim les pautes del web 100 ASA, adaptades al nostre cas, pautes que, en el seu conjunt o parcialment, haurien de fonamentar tot el debat i crítica:

Composició: la manera en què tots els elements visuals expressen harmoniosament l’objectiu de la imatge. Es pot dir que la foto atreu la mirada de l’espectador al punt que volia el fotògraf?

Tècnica: com s’ha creat la imatge. El posat, l’enquadrament, l’ús de la profunditat de camp, el tractament aplicat, etc., formen part de la tècnica.

Il·luminació: correspon a  la capacitat del fotògraf per a utilitzar i controlar la llum. Es pot dir que la llum emprada, ja sigui natural o artificial, millora la imatge?

Contingut: els valors que expressa la foto, independentment d’altres aspectes. El contingut correspon a les emocions que transmet o genera la foto.

Creativitat: remet a com el fotògraf ha estat capaç de transmetre la seva idea o missatge de  manera original i imaginativa.

Si es donés el cas que alguns dels assistents a una reunió mostrés un comportament inadequat, ja sigui en els comentaris o bromes que altres assistents – o el moderador – puguin considerar ofensius o irrespectuosos, o perquè reaccionin de manera incorrecta davant una crítica respectuosa, el moderador els advertirà de que poden quedar silenciats. Si, malgrat el requeriment del moderador, es mantingués el comportament inadequat el moderador tancarà el micròfon i, si l’aplicació Zoom ho permet, seran expulsats de la reunió.

Setembre de 2021

El Consell Directiu AFC.